Política de privacidade


DATOS IDENTIFICATIVOS DA RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Responsable do tratamento: BELÉN LÓPEZ LÓPEZ

NIF: 53165089-Z

Dirección Postal: Travesía de la Gaiteira, 5 - 15009 - A Coruña (A Coruña)

Teléfono: 981901757 / 630170206

Correo electrónico: info@neurostep.es

Actividade: servizos sanitarios como clínica de fisioterapia


INFORMACIÓN A USUARIOS DA PÁXINA WEB E CONSENTIMENTO

De acordo có indicado no Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 e coa Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, coa aceptación da presente política de privacidade o usuario manifesta o seu consentimento expreso, libre, informado e inequívoco para que os datos persoais que puidera proporcionar sexan incorporados ós arquivos da responsable. A responsable d tratamento informa ós interesados que, tal e como a normativa vixente aplicable establece, foran aplicadas ás actividades de tratamento de datos persoais realizadas ás correspondentes medidas de seguridade técnicas e organizativas, que implementáronse despois de realizar a pertinente análise de riscos.


¿QUÉ DATOS PERSOAIS RECÓLLENSE NA WEB?

A través da páxina web recollemos datos identificativos do usuario para poder contactar e xestionar as consultas e/ou solicitudes de información ou relacionadas coa prestación dos servizos desenrolados na clínica.

Os datos persoais recollidos serán tratados coas seguintes bases de lexitimación:


¿CAL É A FINALIDADE COA QUE TRATAMOS OS DATOS PERSOAIS RECOLLIDOS?

Os datos persoais recollidos pola responsable do tratamento a través dos medios dispostos na web serán tratados con finalidades específicas en cada caso e acordo có indicado a continuación:

Formulario de contacto: existe un formulario de contacto para realizar consultas, suxerencias, peticións de citas coa clínica ou para o contacto profesional. Neste caso usarase o correo electrónico coa finalidade de responder ás solicitudes recibidas e enviar a información requirida polo usuario a través da web.


¿DURANTE CÁNTO TEMPO CONSERVAREMOS OS DATOS PERSONAIS RECOLLIDOS?

Os datos persoais facilitados á responsable do tratamento serán conservados ó menos e con carácter xeral mentres se manteña a relación de prestación de servizos e se precise dos datos para o desenrolo das actividades da clínica e a execución dos servizos sanitarios e terapéuticos solicitados, e en tanto en canto non sexa solicitada a supresión dos mesmos ou revocado o consentimento polos interesados.

Respecto os datos persoais facilitados polos interesados aplicaranse os prazos de prescripción específicos previstos en cada caso, cun prazo xenérico de 5 anos para as accións persoais sen prazo especial, de 6 anos para facturas e libros de contabilidade da empresa e de 10 anos en relación có disposto na Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Finaciación del Terrorismo (art.25). Aplicarse un prazo de prescripción de 5 anos respecto dos datos de saúde facilitados e de acordo có previsto pola Ley de Autonomía del Paciente.


¿CAL É A BASE DE LEXITIMACION QUE PERMÍTENOS TRATALOS DATOS RECOLLIDOS?

A base legal de lexitimación que permítenos realizar o tratamento dos datos persoais recollidos a través da web está fundamentada, no que se refire ó envío de formularios de contacto con solicitudes de información ou de citas, no consentimento expreso e informado do interesado ou do seu representante recadado e outorgado de acordo coas condicións indicadas no art. 7 do Reglamento Europeo de Protección de Datos, según o cal os interesados tendrán dereito a retirar en calquer momento ese consentimento. A responsable informa que os datos solicitados a través dos formularios web serán os estritamente necesarios para atender la consulta o petición concreta formulada por el interesado.


¿CALES SON OS DEREITOS QUE PODEN EXERCITAR QUENES NOS FACILITAN OS SEUS DATOS?

De acordo có indicado no Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 e na Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, os interesados tendrán dereito a obter confirmación sobre si en BELÉN LÓPEZ LÓPEZ estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non, así como a exercitar ós dereitos recoñecidos sobre os seus datos.

Os interesados tendrán dereito concretamente a:

No caso de que o interesado outorgase o seu consentimento para algunha finalidade concreta, tendrá dereito a retirar en calquera momento o consentimento previamente outorgado, e sen que elo afecte á licitude dos tratamentos baseados no consentimento outorgado previamente á súa retirada.

Se os interesados consideran que non tratamos os seus datos persoais acordo coa normativa de referencia indicada, e se entenden que non satisfacemos a súa solicitude de exercicio de dereitos, poderán presentar se o desexan unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos como autoridade de control nacional na dirección da organización en Calle Jorge Juan, 6 - 28001 - Madrid ou nas vías de contacto indicadas na páxina web da institución (www.aepd.es), incluíndo a sede electrónica.

Para o exercicio de tódolos dereitos antes indicados os interesados poderán dirixirse ás direccións de contacto arriba indicadas para solicitalo formulario de solicitude disposto pola responsable a tal efecto en cumprimento das súas obrigas legais, formulario que o interesado deberá acompañar cando sexa presentado ou enviado dunha copia do seu DNI ou documento equivalente acreditativo da súa identidade e da súa representante no seu caso.

O exercicio dos dereitos será gratuíto, poidendo ser entregada a solicitude en mano, ou enviada polo correo postal ou por correo-e ás direccións de contacto indicadas.

A responsable informa ós interesados que estableceu e implantou protocolos e medidas específicos para o cumprimento da normativa de protección de datos do Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e da Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.


¿A QUÉ DESTINATARIOS PODRÍANSE COMUNICAR OS TEUS DATOS?

Os datos persoais proporcionados polos usuarios solo serán tratados con carácter xeral pola responsable da actividade e polo persoal laboral e os colaboradores autónomos autorizados que puidéranse ter contratados.

Algunhas das ferramentas que utiliza a web para xestionar datos foron contratadas a terceiros con motivo da prestación dos servizos desenrolados por estes e que son necesarios para a actividade da responsable.

Poderían ter acceso de forma ocasional á web a empresa de desenrolo ou de mantemento da propia web ou a de hosting, cós que en calquera caso formalizouse o correspondente contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o axeitado nivel de privacidade.

En calquera caso solo realizaranse con carácter xeral cesións de datos a terceiros nos supostos de obriga legal, como as cesións realizadas a Autoridades e Administracións Públicas, ou cando elo fora necesario para posibilitar o desenrolo dos servizos da responsable e/ou os servizos contratados a provedores externos, incluídos bancos e entidades financeiras, e os encargados de tratamento, e sempre neste caso dentro do marco previsto do contrato de encargado de tratamento formalizado entre a responsable e os encargados contratados. A responsable comprometese en todo caso a informar os interesados acerca da necesidade de realizar cesións extraordinarias de datos a terceiros para xestionar a prestación de servizos ó efecto de que os interesados poidan manifestar o seu consentimento para a cesión de datos como requisito para que esta léveselle a cabo.

No caso das transferencias internacionais de datos derivadas da utilización de ferramentas ou provedores de servizos, realizaranse baixo o amparo dos convenios e acordos internacionais vixentes en cada intre, que garanten que as empresas de software norteamericanas e de países de fora da UE cumpren coas políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade, segredo e seguridade dos datos.


SEGREDO E SEGURIDADE DOS DATOS

BELÉN LÓPEZ LÓPEZ comprometese no uso e tratamento axeitado dos datos persoais dos usuarios, respetando a súa confidencialidade, e a usar estos de acordo coa finalidade de dito tratamento, así como a dar cumprimiento a súa obrigación de gardar os datos e de adaptar tódalas medidas dispostas para evitala alteración, pérdida, tratamento o acceso non autorizado, e de acordo có establecido na normativa de protección de datos vixente.

Esta web inclue un certificado SSL, un protocolo de seguridade que fai que teus datos viaxen de xeito íntegro e seguro, é decir, a transmisión dos datos entre un servidor e un usuario da web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.

A responsable non pode garantir á absoluta inexpugnabilidade da red de Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Respecto á confidencialidade do procesamento dos datos, BELÉN LÓPEZ LÓPEZ asegurarase de que cualquer persoa que esté autorizada para procesalos datos dos interesados e/ou usuarios, incluindo o persoal, os colaboradores e os proveedores, esté baixo a correspondinte obrigación de confidencialidade, xa sexa legal ou contractual.

Cando se produza algún incidente de seguridade, unha vez BELÉN LÓPEZ LÓPEZ teña coñecemento do mesmo notificarállelo sen demoras indebidas ó interesado e proporcionará a información oportuna relacionada có incidente de seguridade e en todo caso sempre que o pacente o solicite dun modo razoable.


EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos persoais que remita ou envíe a través de www.neurostep.es, exonerando a BELÉN LÓPEZ LÓPEZ de cualquer responsabilidade ó respecto. Os usuarios garantizan e responden, en cualquer caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.


CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

BELÉN LÓPEZ LÓPEZ reservase o dereito a modificar a presente política de privacidade para adaptala ás novedades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas do sector. Nestos casos anunciaranse na páxina web os cambios coa debida antelación antes da súa posta en práctica.


Política de Privacidade actualizada con data de 1 de Decembro de 2020